Oferta educationala

OFERTA  EDUCAŢIONALĂ 2022 - 2023

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2022-2023.pdf


 

OFERTA  EDUCAŢIONALĂ 2014 - 2018

 1. Prezentarea organizaţiei
 2. Grădiniţa Licurici este acreditată să funcţioneze şi a primit acreditarea în baza O.M. nr. 5471/15.11.2013 pentru nivelul/forma de învăţământ preşcolar.

Adresă: localitatea Slobozia, comuna Voineşti, judeţul Iaşi.

Date de contact:

 • /fax 0232290090;
 • e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Forma de învăţământ:  zi/ învăţământ preşcolar program normal.

Program grădiniţă: 800 - 1300.

Programul este determinat de oferta curriculară şi de cea educaţională:

 • respectarea particularităţilor de vârsta şi, implicit, a curbei de efort;
 • repartizată eficient pe parcursul zilei şi al săptămânii de studiu;
 • utilizarea cu maximă eficienţă a resurselor umane şi materiale;
 • interesele preşcolarilor;
 • cerinţele părinţilor;
 • interesele şi legăturile cu comunitatea locală.

Atât programul zilnic precum şi cel săptămânal a fost structurat conform curbei de efort intelectual al vârstelor.

Oferta educaţională a grădiniţei Licurici este adecvată contextului socio-economic şi cultural şi are în vedere atingerea următoarelor finalităţi ale educaţiei timpurii:

 • Dezvoltarea liberă integral şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul propriu şi trebuinţele sale, sprijinind formarea creativă a acestuia;
 • Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a dobândi, cunoştinţe priceperi, atitudini şi conduit noi. Încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor şi experimentărilor, ca experienţe autonome de învăţare;
 • Sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare acestuia în şcoală şi pe parcursul vieţii.

Grădiniţa cu Program Normal Licurici, urmăreşte realizarea unei oferte educaţionale atractive, adaptată cerinţelor copiilor preşcolari, în vederea promovării grădiniţei în comunitate.

În realizarea ofertei educaţionale a Grădiniţei cu Program Normal Licurici, s-a avut în vedere:

 • Resursele umane;
 • Resursele materiale şi financiare;
 • Interesele comunităţii locale.

Resurse umane:

Personalul didactic al grădiniţei “Licurici” este format din următoarele persoane:

Nr.

crt.

Categoria de personal

Număr persoane

1.

Personal didactic – neducatoare  

2

2.

Personal auxiliar  -psiholog

1

3.

Personal  nedidactic –îngrijitoare

1

Angajaţii grădiniţei “Licurici” au urmat cursuri de perfecţionare şi de formare continuă şi vor participa la acest tip de cursuri, care au ca scop îmbunătăţirea activităţii didactice, cât şi celei manageriale şi astfel există un nivel de calitate ridicat în ceea ce priveşte aceste două aspecte.

Resurse  materiale

Baza materială  a grădiniţei corespunde normativului de dotare minimală, include resurse pedagogice valorificabile la nivelul acţiunii didactice, de predare-învăţare-evaluare: mijloacele de învăţământ, spaţiul preşcolar, arhitectura preşcolară, asigură şi garantează siguranţa şi sănătatea copiilor, este o sursă din care copiii se inspiră şi învaţă.

 Ambianţa educaţională din grădiniţa Licurici  permite copiilor o explorare activă şi interacţiuni variate cu materialele, cu ceilalţi copii şi cu adultul. În acest sens, sălile de clasă sunt  bine dotate cu material bogat şi diversificat şi organizate pe arii de stimulare: ”Bibliotecă”, ”Ştiinţă”, ”Arta”, ”Jocuri de rol”, ”Construcţii”, ”Jocuri de masă” - care favorizează dezvoltarea şi stimularea capacităţilor intelectuale ale preşcolarilor.

Serviciile oferite

Activităţi curriculare

În grădiniţă se asigură desfăşurarea activităţilor de educaţie timpurie conform curriculumului naţional aprobat ptin OM 5233/01.09.2008.

Categoriile de învăţare prezente în planul de învăţământ sunt:

 • Activităţi pe domenii de învăţare (care pot fi integrate sau pe discipline);
 • Jocuri şi activităţi alese;
 • Activităţi de dezvoltare personală.

Activităţile pe domenii experrienţiale sunt activităţile integrate sau pe discipline  desfăşurate  cu copiii în cadrul unor proiecte planificate în funcţie de temele propuse de curriculum ,precum şi de nivelul de vârstă şi de nevoile şi interesele copiilor din grupă .Numărul acestora indică îndeosebi numărul maxim de discipline care pot fi parcurse într-o săptămână (şi ne referim la disciplinele/domeniile de învăţare  care pot intra în componenţa domeniilor experienţiale respective).

Domenii de învăţare

 

Activităţi de sine stătătoare, discipline /săptămână

Nivel I

3-5ani

Nivel II

5-6 ani

Domeniul limbă şi comunicare

Educarea limbajului

1

2

 

Domeniul Ştiinţe

Activităţi matematice

Cunoaşterea mediului

1

1

2

1

Domeniul om şi societate

 

Educaţie pentru societate

Activităţi practice

1

1

1

1

 

Domeniul estetic şi creativ

Educaţie muzicală

Activităţi artistic-plastice

1/alternativ

1

1

 

Domeniul psihomotor

Educaţie fizică

1

1

 Jocurile şi activităţile alese sunt cele pe care copiii şi le aleg şi îi ajută pe aceştia să socializeze în mod progresiv şi să se iniţieze în cunoaşterea lumii fizice, a mediului social şi cultural  căruia îi aparţin, a matematicii, comunicării, a limbajului citit şi scris. Ele se desfăşoară pe grupuri, în perechi, individual. Pe durata unei zile sunt proiectate două etape de jocuri şi activităţi alese şi anume:

 • etapa I, înainte de începerea activităţilor pe domenii de învăţare;
 • etapa a II-a, după activităţile pe domenii de învăţare şi înainte de plecarea copiilor acasă.

Activităţile de dezvoltare personală include rutinele, tranziţiile inclusive activităţile opţionale.

Rutinile sunt activităţile – reper după care se derulează întreaga activitate a zilei. Acoperă nevoile de bază a copilului şi contribuie la dezvoltarea  globala a acestuia. Ele înglobează activităţi de tipul:

 • Autocunoaştere;
 • Dezvoltarea abilităţilor de comunicare;
 • Managementul învăţării prin joc;
 • Dezvoltarea empatiei;
 • Luarea deciziilor;
 • Medierea conflictelor.

Tranziţiile sunt activităţi de scurtă durată, care fac trecerea de la momentele de rutină la alte categorii de învăţare, de la o activitate de învăţare la alta.

Activităţi opţionale

Acesta a fost realizat în funcţie de specificul cultural al zonei, cu scopul de a dezvolta atât abilităţile practice, cât şi abilităţile lingvistico-verbale ale copilului şi este format dintr-o serie de opţionale, după cum urmează:


Nr.

crt.

Denumire opţional

Prezentare opţional

1.

Roata olarului

Este o activitate în care se dezvoltă abilităţile practice ale copilului prin modelarea lutului, activitate la care participă şi un meşter olar. În urma acestei activităţi se organizează expoziţii şi demonstraţii la târguri de specialitate.

2.

Let’s have fun

Cunoaşterea unei limbi străine, înseamnă pentru viitor o capacitate sporită de a comunica, înseamnă un acces mai larg la sursele de documentare şi e încarcată, în plus, de o pregnantă valenţă educativă. Se deschid porţi către istoria, geografia, cultura şi spiritul altor naţiuni. Este astfel facilitată cunoaşterea reciprocă, înţelegerea, toleranţa, preţuirea diversităţii.

3.

Educatie muzicala – “Sunetul muzicii”

Vârsta preşcolară este considerată ca fiind cea mai importantă pentru acumulare de impresii puternice, pentru formarea de deprinderi;

Educaţia muzicală este cea mai profundă şi complexă dintre arte;

Muzica impresionează de timpuriu copiii preşcolari;

Cântecele  le produc  emoţii plăcute, puternice, le întovărăşesc jocul şi plimbările – fac parte din distracţiile lor care le leagănă copilăria;

Copiii au înclinaţie naturală către muzică;

Cântecele audiate, învăţate acasă sau la grădiniţă, produc copiilor bucurie, plăcere, destidere şi confort.

 

4.

GustArici – opţional de gastronomie

Atelierul îşi propune să dezvolte într-un mod jucăuş, atractiv şi provocator, abilităţile şi sociabilitatea copiilor şi să extindă cunoştinţele acestora despre implicaţiile complexe ale unei alimentaţii gustoase şi echilibrate pentru sănătate.

5.

Minunata lume a poveştilor

În “lumea minunată a poveștilor” copiii vor descoperi multe lucruri noi, jocuri şi aplicaţii interesante, vor “intra în pielea personajelor”, vor rezolva situaţii problemă, vor crea, vor învăţa să comunice corect (să asculte şi să formuleze mesaje). Ghicitorile, proverbele, poezioarele hazlii, textele cu conţinut satiric, umoristic îl vor face pe copil să se destindă, să participe cu plăcere şi interes.

 

6.

Zâmbet de copil într-o lume de culoare

Copii nu sștiu prea multe despre culoare, de aceea ne-am propus ca în acest an școlar să desfășurăm ca activitate opțională pictura. Limbajul plastic este unul din cele mai iubite mijloace de comunicare ale copiilor. Mulți copii de vârstă preșcolară exprimă prin limbajul plastic ceea ce nu pot exprima prin limbaj și așa ei comunică mai ușor atât cu educatoarea cât și cu cei din jur.

 

Modalităţi de evaluare  a preşcolarilor la disciplinele opţionale:

Obiective specific pentru promovarea ofertei educaţionale

 • Informarea publicului /comunităţii cu privire la activitatea grădiniţei;
 • Informarea părinţilor cu privire la specificul Grădiniţei  cu Program Normal Licurici şi la oferta  educaţională.

Strategia de promovare:

 • Promovare indirectă, prin intermediul internetului (site-ul grădiniţei), pliante;
 • Promovare directă, prin invitarea/participarea unor invitaţi din diferite instituţii, părinţi, prietenii copiilor  la diferite festivităţi din grădiniţă;
 • participare în fiecare an şcolar la Târgul meşterilor populari cu expoziţie de lucrări şi demonstraţie practică.
 1. Oferta extracurriculară şi extraşcolară
 • Organizarea de serbări în funcţie de evenimentele importante ale anului;
 • Vizite la muzee şi alte obiective culturale;
 • Plimbări, excursii,;drumeţii;
 • Organizarea aniversărilor copiilor în cadrul grupei;
 • Participarea la concursuri naţionale avizate;
 • Consiliere psihologică a copiilor prin grija unui psiholog .

 Proiecte de parteneriat:

 • Grădiniţa Lumina
 • Şcoala Gimnazială Slobozia
 • Fundaţia Izvor „Arca lui Noe”
 • Parteneriat Educaţional „Cu Europa...La joacă”
 • Stichting “Children’s Relief
 • Oost Europa Zending din Olanda
 1. Beneficiile obţinute în urma înscrierii copiilor la Grădiniţa “Licurici”

În urma absolvirii grădiniţei “Licurici”, copilul va dobândi o serie de abilităţi şi deprinderi, după cum urmează:

 • stăpânirea unei terminologii de specialitate şi a conceptelor fundamentale;
 • formarea unei gândiri critice şi creative;
 • fundamentarea unei atitudini prospective;
 • formarea capacităţii de studiu individual;
 • dezvoltarea capacităţii de comunicare şi exprimare liberă;
 • abilitatea de a se autoevalua realist;
 • valorificarea tipului de inteligenţă dominant (logico-matematică, lingvistico-verbală, ştiinţifică, muzicală, motrică, etc.) şi educarea şi îmbogăţirea unora noi;

 III. Costul

În ceea ce priveşte costurile, grădiniţa „Licurici” oferă servicii gratuite de învăţământ preşcolar.